Kochani,

17 października 2015 roku, aeterie rozpoczęło swoją działalność.

Mija już rok od kiedy, dzięki Wam, możemy tworzyć ponadczasową, kobiecą modę.

Chcemy uczcić PIERWSZE URODZINY AETERIE  małym konkursem.

Aby wziąć w nim udział, wystarczy:

 1. udostępnić post na swoim profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/aeterie/photos/a.591300067674726.1073741828.555523847919015/740190242785707/?type=3&theater
 2. napisać w komentarzu pod tym postem, co oznacza dla Was słowo „aeterie”.

Spośród Waszych wypowiedzi wybierzemy jedną, którą nagrodzimy bonem w wysokości 1000 zł oraz trzy, które nagrodzimy bonami w wysokości 100 zł – wszystkie do wykorzystania w naszym sklepie.

Zapraszamy do udziału!
Regulamin konkursu: http://aeterie.com/urodzinowy-konkurs-aeterie/

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą PIERWSZE URODZINY AETERIE
 2. Organizatorem Konkursu jest GSK Management Przemysław Giska, ul. Żelazna 67/13, 00-871 Warszawa.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie aeterie.com i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/aeterie w dniach 17 – 21 października 2016 roku (do godziny 20:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  a) 1 kod na zakupy w sklepie aeterie.com o wartości 1000 zł
  b) 3 kody na zakupy w sklepie aeterie.com o wartości 100 zł
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu spełnią poniższe warnuki:
  a) udostępnią post konkursowy na profilu Facebook: https://www.facebook.com/aeterie/photos/a.591300067674726.1073741828.555523847919015/740190242785707/?type=3&theater
  b) pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/aeterie/photos/a.591300067674726.1073741828.555523847919015/740190242785707/?type=3&theater  zamieszczą komentarz, zawierający odpowiedź na temat: co znaczy dla Ciebie słowo „aeterie”?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres contact@aeterie.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie aeterie.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.